Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

 1.  Η DIXONS SOUTH – ΕAST EUROPE  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (εφεξής η «Εταιρεία») ως εργοδότης είναι υποχρεωμένη να διατηρεί και να επεξεργάζεται πληροφορίες σχετικές με εσάς στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας της.  Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία διαθέτει αποκλειστικά για διαχειριστικούς και διοικητικούς σκοπούς.  Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται με νόμιμο και κατάλληλο τρόπο για τη διευκόλυνση της λειτουργίας της επιχείρησης και για τη διαχείριση της σχέσης της Εταιρείας με εσάς τόσο κατά τη διαδικασία πρόσληψης, όσο και στα πλαίσια της συνεργασίας της Εταιρείας με εσάς, αλλά και μετά τη λήξη της συνεργασίας με την Εταιρεία.  Η χρήση αυτών των δεδομένων διευκολύνει την Εταιρεία να συμμορφωθεί στις υποχρεώσεις της όπως αυτές απορρέουν από τη σύμβαση εργασίας ή εκ του νόμου, ή είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία ή για να προστατέψει την έννομη θέση της σε τυχόν νομικές διαδικασίες.
 2.  Στα πλαίσια των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της η Εταιρεία ενδεχομένως να επεξεργαστεί δεδομένα για την εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων της, όπως παραδείγματος χάρη για την αποτροπή απάτης, για διοικητικούς σκοπούς ή για την αναφορά ενδεχόμενων εγκληματικών ενεργειών.  Η φύση αυτών των έννομων συμφερόντων ποικίλλει και δύναται να αφορά μεταξύ άλλων σε λειτουργικούς, διοικητικούς και άλλους σκοπούς σχετικούς με τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού (όπως παραδείγματος χάρη τη σύνταξη ενδοεταιρικών καταλόγων, γραμμές αναφοράς εντός της Εταιρείας, συμμόρφωση με εσωτερικές πολιτικές, την τήρηση αρχείου αναφορικά με το χρόνο που διαθέτει ο εργαζόμενος σε θέματα της Εταιρείας) ή στην πρόληψη και προστασία των συστημάτων ασφαλείας μηχανογράφησης της Εταιρείας.  Η Εταιρεία δεν επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν σε περίπτωση που η διασφάλιση των δικών σας έννομων συμφερόντων υπερτερεί των εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας.
 3.  Οι κατηγορίες των δεδομένων τα οποία συλλέγει και επεξεργάζεται η Εταιρεία περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων αριθμό εγγράφου ταυτοποίησης (όπως αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, αριθμό δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή αριθμό διαβατηρίου), αριθμό τραπεζικού λογαριασμού, πληροφορίες σχετικά με τη στρατιωτική κατάσταση σας (σε περίπτωση αρρένων εργαζομένων), πληροφορίες σχετικά με το ποινικό σας μητρώο, πληροφορίες σχετικά με την οικογενειακή σας κατάσταση, δεδομένα που εμπεριέχονται στην αίτησή σας για πρόσληψη από την Εταιρεία, τυχόν συστατικές επιστολές, τη σύμβαση εργασίας σας (με όποιες τροποποιήσεις), αλληλογραφία μεταξύ σας και της Εταιρείας ή σχετική με εσάς (όπως π.χ. επιστολές σχετικές με το ύψος της αμοιβής σας), πληροφορίες σχετικές με τη μισθοδοσία, προνόμια και έξοδα σας, στοιχεία επικοινωνίας δικά σας ή του προσώπου που έχετε ορίσει ως επαφή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, πληροφορίες σχετικές με την ετήσια τακτική άδεια, ασθένειες ή άλλου είδους άδειες που διατηρεί η Εταιρεία και πληροφορίες σχετικές με την επαγγελματική σας σταδιοδρομία στην Εταιρεία (όπως π.χ. αξιολογήσεις, εκπαίδευση των εργαζομένων).
 4.  Αναπόφευκτα θα γίνει αναφορά του ονόματός σας και άλλων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν σε πολλά εταιρικά έγγραφα και αρχεία τα οποία είτε θα δημιουργήσετε εσείς είτε συνάδελφοί σας στα πλαίσια της εκπλήρωσης των υποχρεώσεών σας και της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας.  Ως προς τη χρήση και επεξεργασία αυτών των δεδομένων μπορείτε να συμβουλευθείτε τον Κώδικα Εταιρικής Δεοντολογίας της Εταιρείας, ο οποίος είναι διαθέσιμος στο intranet (Employees Portal) της Εταιρείας, ή το Γενικό Κανονισμό Εργασίας.
 5.  Όπου είναι απαραίτητο, η Εταιρεία δύναται να επεξεργάζεται πληροφορίες σχετικές με την υγεία σας συμπεριλαμβανομένων και πληροφοριών σχετικών με τους λόγους απουσίας σας, ιατρικών γνωματεύσεων ή άλλων συναφών πληροφοριών.  Αυτές οι πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν μόνο προς συμμόρφωση της Εταιρείας με τις υποχρεώσεις της σε ό,τι αφορά θέματα υγείας, ασφάλειας και επαγγελματικής περίθαλψης.  Επίσης, αυτές οι πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία προκειμένου να εκπληρώσει τυχόν υποχρεώσεις της απέναντί σας που αφορούν τη νόμιμη ή συμβατική αμοιβή που έχει προβλέψει η Εταιρεία σε περίπτωση ασθενείας.
 6.  Αν πρόκειται να επεξεργαστεί ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σχετικών με εσάς όπως πληροφορίες σχετικά με τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και την επεξεργασία βιομετρικών δεδομένων ή δεδομένων που αφορούν τον γενετήσιο προσανατολισμό, η Εταιρεία θα ζητήσει να λάβει εκ των προτέρων τη ρητή συγκατάθεσή σας για αυτήν την επεξεργασία εκτός αν αυτό δεν είναι απαραίτητο εκ του νόμου ή αν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν οι πληροφορίες επειγόντως για την προστασία της υγεία σας.  Στην περίπτωση που η Εταιρεία επεξεργάζεται δεδομένα που ανήκουν σε εσάς με βάση τη ρητή σας συγκατάθεση, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή.
 7.  Πέραν των όσων αναφέρονται σε αυτή τη γνωστοποίηση η Εταιρεία δε θα διαβιβάσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν σε τρίτους αποδέκτες εκτός αν είναι εκ του νόμου υποχρεωμένη να προβεί σε τέτοια διαβίβαση ή αν αυτή η διαβίβαση είναι απαραίτητη για να εκπληρώσει η Εταιρεία τις συμβατικές της υποχρεώσεις απέναντί σας όπως παραδείγματος χάρη στην περίπτωση διαβίβασης των δεδομένων σας στην εταιρεία IBM Eλλάς Α.Ε., στους διακομιστές / εξυπηρετητές (servers) της οποίας διαβιβάζονται και αποθηκεύονται δεδομένα σχετικά με θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρείας, στον/στους εκάστοτε πάροχο/ παρόχους του προγράμματος ομαδικής ιδιωτικής ασφάλισης προς τους εργαζομένους, στο τραπεζικό ίδρυμα με το οποίο συνεργαζόμαστε για το σκοπό της μισθοδοσίας, στην εταιρεία PwC, η οποία είναι ο εξωτερικός μας συνεργάτης για τη μισθοδοσία, σε εταιρείες που διοργανώνουν και παρέχουν εκπαιδευτικά προγράμματα για τους εργαζομένους μας ή στο εθνικό σύστημα συνταξιοδότησης ή ασφάλισης υγείας.
 8.  Η Εταιρεία ενδέχεται να διαβιβάσει προσωπικά δεδομένα που σας ανήκουν σε άλλες εταιρείες του ομίλου για λόγους που συσχετίζονται με την εργασία σας ή τη διαχείριση της Εταιρείας.
 9.  Η Εταιρεία θα διατηρήσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία σας ανήκουν μόνο για όσο χρόνο είναι απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία.  Η Εταιρεία θα διατηρήσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία σας ανήκουν και είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση υποχρεώσεων της Εταιρείας που συσχετίζονται με τη σύμβαση εργασίας το αργότερο μέχρι είκοσι (20) έτη από την αποχώρησή σας από την Εταιρεία.  Ειδικά σε ό,τι αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας ανήκουν και διαθέτει η Εταιρείας όπως το βιογραφικό σας, τα στοιχεία επικοινωνίας του προσώπου που έχετε ορίσει ως επαφή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, την αρχική αίτηση για πρόσληψή σας από την Εταιρεία τα δεδομένα αυτά θα διαγράφονται αμέσως μετά τη λύση της σύμβασής σας με την Εταιρεία. 
 10.  Αν στο μέλλον η Εταιρεία χρησιμοποιήσει τα δεδομένα σας για σκοπό άλλον από αυτούς για τους οποίους αρχικά συνελέγησαν η Εταιρεία θα παράσχει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για αυτό το σκοπό.
 11.  Βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα («Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων» ή «ΓΚΠΔ») και του νόμου  έχετε διάφορα δικαιώματα σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και τα οποία συλλέγει και επεξεργάζεται η Εταιρεία όπως το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα δεδομένα αυτά, καθώς και διόρθωση ή διαγραφή τους, το δικαίωμα να εξασφαλίσετε από την Εταιρεία τον περιορισμό της επεξεργασίας υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, καθώς σε συγκεκριμένες περιπτώσεις το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων.
 12.  Σε ό,τι αφορά δεδομένα για τα οποία έχετε δώσει τη συγκατάθεση σας για την επεξεργασία αυτών έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας αυτή ανά πάσα στιγμή.  Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της.
 13.  Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αν εικάζετε ότι η Εταιρεία δεν έχει συμμορφωθεί με τις προϋποθέσεις του ΓΚΠΔ ή του νόμου] σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία σας αφορούν.
 14.  Η Εταιρεία θεωρείται υπεύθυνη και εκτελούσα την επεξεργασία για τους σκοπούς του ΓΚΠΔ και του νόμου
 15.  Αν έχετε οποιονδήποτε ενδοιασμό σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων που σας αφορούν μπορείτε να επικοινωνήσετε: στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  hr@kotsovolos.gr ή μπορείτε να απευθύνεται γραπτή επιστολή προς το Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού στην εξής διεύθυνση: 14ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας και Σπηλιάς 2 ΤΚ 144 52 Μεταμόρφωση.