Δήλωση πολιτικής για την Ασφάλεια Πληροφοριών


Η εταιρεία μας δεσμεύεται για την αποτελεσματική λειτουργία και συνεχή βελτίωση
Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών ( Information Security Management
System – ISMS )
με στόχο :

  • Την παροχή ασφαλών υπηρεσιών By Design
  • Την προστασία της ασφάλειας πληροφοριών σε όλα τα έργα που αναλαμβάνει
  • Την διαχείριση της ασφάλειας των υποδομών της

σύμφωνα με τις απαιτήσεις

  • Του διεθνούς Προτύπου ISO/IEC 27001:2013
  • Της Εθνικής, Ευρωπαϊκής και διεθνούς Νομοθεσίας

Με γνώμονα τα παραπάνω, η εταιρεία μας :

  • Σχεδιάζει, εφαρμόζει και βελτιώνει συνεχώς Πολιτικές, Διαδικασίες, Τεχνικά και Οργανωτικά Μέτρα σχετικά με την Ασφάλεια Πληροφοριών και την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα.
  • Εκπαιδεύει και ενημερώνει συνεχώς τους εργαζόμενους της, τους υπεργολάβους και τους προμηθευτές της
  • Διαμορφώνει στόχους και κατάλληλους δείκτες για την μέτρηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος
  • Διασφαλίζει το κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον και παρέχει τους κατάλληλους πόρους για την επίτευξη και την συνεχή βελτίωση των στόχων που θέτει