Δήλωση πολιτικής για την Επιχειρηματική Συνέχεια


Η εταιρεία μας δεσμεύεται για την αποτελεσματική λειτουργία και συνεχή βελτίωση
Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρηματικής Συνέχειας (Business Continuity Management
System – BCMS )
με στόχο :

Την διασφάλιση της Επιχειρηματικής Συνέχειας By Design για την βέλτιστη και απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πελατών της σύμφωνα με τις απαιτήσεις

  • Του διεθνούς Προτύπου ISO 22301:2019
  • Της Εθνικής, Ευρωπαϊκής και διεθνούς Νομοθεσίας

Με γνώμονα τα παραπάνω, η εταιρεία μας :

  • Σχεδιάζει, εφαρμόζει και βελτιώνει συνεχώς Πολιτικές, Διαδικασίες, Τεχνικά και Οργανωτικά Μέτρα σχετικά με την διασφάλιση της απρόσκοπτης παροχής των κρίσιμων διεργασιών της
  • Εκπαιδεύει και ενημερώνει συνεχώς τους εργαζόμενους της, τους υπεργολάβους και τους προμηθευτές της
  • Διαμορφώνει στόχους και κατάλληλους δείκτες για την μέτρηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος
  • Διασφαλίζει το κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον και παρέχει τους κατάλληλους πόρους για την επίτευξη των στόχων που θέτει