Πολιτική Χρήσης


Εισαγωγή

Η παρούσα Πολιτική Χρήσης αφορά το corporate.kotsovolos.gr. Είναι ένας Διαδικτύακός τόπος που δημιούργησε η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «DIXONS SOUTH – EAST EUROPE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ», που εδρεύει στη Μεταμόρφωση Αττικής, 14ο χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας και Σπηλιάς αρ. 2 και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 00023901000 και ΑΡ.Μ.Α.Ε. 3759/01ΑΤ/Β/86/319(05), με Α.Φ.Μ. 094077783 και Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και αριθμό μητρώου προμηθευτών του άρθρου 4 παρ. 14 του Ν. 2251/1994, Α/Α 169/01 (αρ. πρωτ. Ζ2-214/2001), ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας, τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος: 210.289.9999, και στην οποία (εταιρεία) ανήκει το δίκτυο καταστημάτων «ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ» (στο εξής χάριν συντομίας ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ ή ΕΤΑΙΡΕΙΑ).

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις (Πολιτική Χρήσης) θα εφαρμόζονται για την χρήση του Διαδικτυακού τόπου με το εμπορικό σήμα ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση corporate.kotsovolos.gr.

Η είσοδος στον ιστότοπο και η χρήση των υπηρεσιών του, συνιστά ρητή δήλωση εκ μέρους του χρήστη περί συναινέσεως και ανεπιφύλακτης αποδοχής των κατωτέρω όρων που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους (Πολιτική Χρήσης), τότε οφείλει να απέχει από τη χρήση του διαδικτυακού τόπου και από κάθε συναλλαγή με αυτό.

Όροι χρήσης

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τoυς όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών από το διαδικτυακό τόπο, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος διαδικτυακού τόπου. Οι συμβάσεις μέσω του διαδικτυακού τόπου καταρτίζονται μόνον στην Ελληνική γλώσσα.

Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο διαδικτυακό τόπο, εφόσον προέρχονται από την ίδια και για την ακριβή μεταφορά και αποτύπωση στοιχείων ή πληροφοριών που προέρχονται από τρίτη πηγή. Η εταιρία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για λάθη που οφείλονται σε παραδρομή κατά την καταχώρηση των ηλεκτρονικών δεδομένων στο διαδικτυακό τόπο.

Περιορισμός ευθύνης

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ λειτουργούσα τον ιστότοπο με βάση το νόμο, την καλή πίστη και τους κανόνες των συναλλακτικών ηθών, απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκύψει για οποιαδήποτε αιτία, σε σχέση με τη λειτουργία του ιστότοπου αυτού, έναντι παντός τρίτου. Ο ιστότοπος περιέχει πληροφορίες γενικής ενημέρωσης οι οποίες δεν δεσμεύουν συμβατικά την ΕΤΑΙΡΕΙΑ έναντι παντός. Ο διαδικτυακός τόπος παρέχει το περιεχόμενο (λχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), που διατίθεται μέσω του διαδικτυακού τόπου “όπως ακριβώς έχουν”. Σε καμία περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του διαδικτυακού τόπου. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της DIXONS SOUTH – EAST EUROPE Α.Ε.Β.Ε. ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το διαδικτυακό τόπο με το εμπορικό σήμα ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση corporate.kotsovolos.gr.
ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή τρίτων μερών προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Ευθύνη Χρήστη

Οι χρήστες συμφωνούν και αναλαμβάνουν να μη χρησιμοποιούν τo διαδικτυακό τόπο με το σήμα ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση corporate.kotsovolos.gr για:

  1. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου
  2. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π.
  3. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας),
  4. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων,
  5. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,
  6. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων,
  7. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο,
  8. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Σύνδεσμοι σε αυτόν τον δικτυακό τόπο

Η επιλογή και χρήση των συνδέσμων (hyperlinks) του ιστότοπου, οδηγεί το χρήστη να εγκαταλείψει τον ιστότοπο και να επισκεφθεί τρίτο ιστότοπο. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ασκεί κανέναν έλεγχο στους ιστότοπους αυτούς και δεν φέρει καμία ευθύνη δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε συσχετιζόμενης ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες.
Η EΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για τις εκπομπές του δικτύου ή για την οιασδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ σας παρέχει αυτούς τους συνδέσμους μόνο ως διευκόλυνση και η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν υποδηλώνει την έγκριση από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ της ιστοσελίδας-προορισμού.

Ενημερωθείτε για την Πολιτική Απορρήτου: https://corporate.kotsovolos.gr/politiki-aporritou/